Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2013-01-17

 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin

Zarządzenie Nr 4/2013

Wójta Gminy Mycielin

z dnia 17 stycznia 2013r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013  roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom

 

Na podstawie art. 11 ust.  2 i  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 j.t.) oraz Uchwały Nr XXVIII(145)2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 j.t.) w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mycielin, opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. obrony cywilnej promocji gminy i kultur.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości