Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2011-01-27

 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

WÓJT GMINY MYCIELIN

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJZgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania swoich kandydatur do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny wniosków składanych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Mycielin na 2011 r. :


  1. otwarty konkurs ofert na realizację, zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Mycielin w 2011 rokuDa zadań komisji konkursowej będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w konkursie, ze środków budżetu Gminy Mycielin.


W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. korzystają z pełni praw publicznych,

  2. reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, nie biorące udziału w danym konkursie,

  3. nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.


Członka komisji konkursowej wyłoni spośród kandydatów, mając na uwadze w/w warunki Wójt Gminy i powoła Komisje Konkursową w drodze zarządzenia.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.


Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej" w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin , pok. nr 8 w terminie do 07.02.2011r. w godz. od 730 do 1500

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości