Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2016-06-20

 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

30 maja 2016r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim w imieniu, którego działa Wicekurator Oświaty, a Gminą Mycielin została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2016 roku  Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wsparcie finansowe udzielane jest organom prowadzącym: publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne; szkołom, zespołom szkół i szkolnym punktom konsultacyjnym przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz publicznym i niepublicznym bibliotekom.

Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od liczby uczniów w szkole.

 Gmina Mycielin otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji  w 2016 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w łącznej wysokości 4 000,00 zł.

Ponadto z budżetu Gminy Mycielin na ww. zadanie przeznaczono wkład własny w wysokości 1 000,00 zł.

 Głównym celem programu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Ponadto:

-   zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek,

-  wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych,

-   rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Zgodnie z § 11 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 1667)

Wójt Gminy Mycielin

podaje do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na realizację ww. programu w 2016 roku:

L.p.

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Przyznana kwota wsparcia dla szkoły (dotacja celowa z budżetu państwa)

kod pocztowy

poczta

miejscowość, ulica, nr domu

1

GIMNAZJUM

W KORZENIEWIE

62-831

Korzeniew

Korzeniew 51

4 000,00 zł

  W związku z tym, iż złożone przez organy prowadzące wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych opiewały na ogólną kwotę 9 984 376,00 zł, a wysokość dotacji przyznanej dla województwa wielkopolskiego wynosiła 2 924 512,00 zł, Zespół dokonujący oceny pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym wniosków złożonych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" podjął decyzję o niedofinansowywaniu w roku 2016 wniosków szkół podstawowych lub zespołów szkół w skład, których wchodzą szkoły podstawowe, realizujące w roku szkolnym 2015/2016 Rządowy Program wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń".

W 2015 roku Gmina Mycielin otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach ww. programu  w łącznej wysokości 3 900,00 zł.  Każda z trzech szkół podstawowych, tj.:

 

  • Szkoła Podstawowa w Kościelcu wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu,
  • Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dzierzbinie - Kolonii wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dzierzbinie - Kolonii,
  • Szkoła Podstawowa w Mycielinie otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu (...) - „Książki naszych marzeń" w wysokości 1 300,00 zł oraz wkład własny z budżetu Gminy Mycielin w wysokości 325,00 zł.

 

Całkowity koszt zadania w Gminie Mycielin: 4 875,00 zł.

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości