Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2016-05-31

 STOWARZYSZENIE „ LGD 7- KRAINA NOCY I DNI” OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STOWARZYSZENIE „ LGD 7- KRAINA NOCY I DNI”
z siedzibą ul. T. Kościuszki 7 , 62-840 Koźminek

OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. MONITORINGU I OBSŁUGI RADY STOWARZYSZENIA
1.Wymagania konieczne:
a) WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE
b) PRZESZKOLENIE Z ZAKRESU PROGRAMU ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH .
c) ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA UNIJNEGO I KRAJOWEGO ODNOŚNIE FUNDUSZY UNIJNYCH
d) BIEGŁA OBSŁUGA KOMPUTERA I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
e)MINIMUM 2 LETNIE DOŚWIADCZNIE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI UNIJNYMI 
2. Wymagania pożądane:
a) WYKSZTAŁCENIE EKONOMICZNE
b) STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU FUNDUSZY UNIJNYCH .
c) PRZESZKOLENIE Z WIEDZY Z ZAKRESU FUNDUSZY UNIJNYCH
d) ZNAJOMOŚĆ NA POZIOMIE KOMUNIKACYJNYM JEZYKA ANGIELSKIEGO  I/LUB NIEMIECKIEGO
e)ODBYTY STAŻ W INSTYTUCJACH O PODOMBYM KIERUNKU DZIAŁANIA JAK LGD
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia 
2. Przygotowywanie dokumentacji dla Rady Stowarzyszenia ( uchwały )
3. Realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR
4. Udzielanie informacji o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ustnych, telefonicznych, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu , 
5. Inicjowanie i prowadzenie działań związanych z współpracą międzyregionalną i międzynarodową
6. Monitorowanie nowych wytycznych ( rozporządzenia, ustawy) związanych z okresem programowania 2014-2020
7. Przygotowywanie i składanie wniosków o przyznanie pomocy i płatność stowarzyszenia 
8. Składanie sprawozdań Zarządowi  i Radzie Stowarzyszenia  LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań objętych działalnością stowarzyszenia
9. Realizacja i organizacja spraw bieżących biura LGD
10. Udział w innych pracach wynikających z zadań aktywizacyjno-integracyjnych Stowarzyszenia
11. Stałe monitorowanie osiągania poziomu wskaźników realizacji LSR
12. Stałe monitorowanie poziomu realizacji budżetu LSR :
12.1Działanie 19.2 ( Wdrażanie operacji )
12.2Działanie 19.4 (Funkcjonowanie lokalnej grupy działania ,nabywanie umiejętności i aktywizacja )
14.Stałe monitorowanie :
14.1 postępu realizacji operacji grantowych na terenie LGD
15. Okresowe spotkania koordynacyjne władz LGD
4. Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV)
b)  list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych    studiów)
d)  kwestionariusz osobowy 
e)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Biura LGD lub pocztą na adres( o zachowanie terminu świadczy dzień faktycznego wpłynięcia dokumentów do biura )
Stowarzyszenie „LGD 7- Kraina Nocy i Dni”
ul. T. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
z  dopiskiem  Dotyczy  naboru na stanowisko
SPECJALISTA DS. MONITORINGU I OBSŁUGI RADY STOWARZYSZENIA
w terminie od 25 maja 2016 r. do dnia 8 czerwca 2016 r  
Dokumenty, które wpłyną   po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura LGD oraz na stronie internetowej LGD .
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego
przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DzU. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości