Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2016-02-25

 Kierownik GOPS w Mycielinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wymagane: średnie lub wyższe, (pożądane : wyższe - administracyjne, ekonomiczne)

b) obywatelstwo polskie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f) znajomość przepisów ustaw: ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (w zakresie ustalania wysokości dochodu rodziny), Kodeksu postępowania administracyjnego,

g) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość systemu obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne SYGNITY,

b) doświadczenie w pracy z klientem,

c) odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,

b) prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze świadczeń wychowawczych m.in.:

  • prowadzenie  rejestrów i ewidencji osób ubiegających sie o w/w formy świadczeń,
  • kompletowanie niezbędnych dokumentów,  prowadzenie korespondencji między instytucjami i czuwanie nad jej bieżącym oraz terminowym przepływem,

c) przetwarzanie danych osób korzystających z w/w świadczeń w komputerowej bazie danych (decyzje administracyjne, postanowienia, zawiadomienia, zaświadczenia, informacje)

d) sporządzanie sprawozdań dot. w/w form świadczeń,

e) ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

f) udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

g) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach zajmowanego stanowiska i obowiązujących przepisów.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem,

b) CV- opatrzone własnoręcznym podpisem,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mycielinie z/s Słuszków 27, 62-831 Korzeniew lub pocztą na wskazany adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych" w terminie do dnia 8 marca 2016 r.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszane będą osoby telefonicznie, które spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i GOPS.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)."


Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości