Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2016-02-22

 Urząd Statystyczny informuje o badaniach statystycznych przeprowadzanych wśród mieszkańców Gminy

Co to jest „Badanie budżetów gospodarstw domowych”?
Badanie „Budżetów gospodarstw domowych” jest badaniem warunków życia ludności.  Uczestnicy  badania proszeni są między innymi o szczegółowe notowanie swoich dochodów i wydatków oraz spożycia produktów żywnościowych w ciągu miesiąca, a także o informacje  dotyczące warunków mieszkaniowych i wyposażenia w dobra trwałego użytku.
Jaki jest cel badania?
Dzięki rzetelnie prowadzonym badaniom, jako społeczeństwo możemy poznać między innymi:
•  poziom i strukturę dochodów oraz wydatków,
•  wielkość spożycia artykułów żywnościowych,
•  wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania,
•  warunki mieszkaniowych,
•  dochody gospodarstw domowych,
•  stopień zagrożenia ubóstwem.
Kto prowadzi badania?
Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest przez GUS nieprzerwalnie od 1957 roku.
Realizowane jest ono przez ankieterów – pracowników urzędów statystycznych, na terenie całego kraju. Każdy z ankieterów na terenie województwa wielkopolskiego posiada legitymację wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie pod numerem telefonu 61 27 98 302 i 61 27 98 356.
Kto uczestniczy w badaniach?
Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną. Spośród wszystkich gospodarstw domowych losowana jest próba, która pozwala na uogólnienie wyników badania na wszystkie gospodarstwa. Ponieważ uczestnicy badania są dobierani losowo – każdy mieszkaniec Polski ma równe szanse znaleźć się w grupie respondentów - osób odpowiadających na pytania ankietera statystyki publicznej.
Czy można zidentyfikować respondenta?
Nie, nie można, ponieważ badanie jest anonimowe. Odpowiedzi nigdy nie są łączone z danymi poszczególnych członków gospodarstw domowych, takimi jak nazwisko czy adres. Poufność przekazanych ankieterowi danych gwarantuje Ustawa o statystyce  publicznej  (Dz.  U.  Nr  88  z 1995 r. z późn. zm.), która mówi: „Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych  statystyki publicznej dane jednostkowe (dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną) i dane indywidualne (dające się powiązać z podmiotem gospodarczym) są poufne i podlegają szczególnej ochronie”.
Dlaczego warto wziąć udział w badaniu ankietowym?
Wyniki badań budżetów wykorzystywane są do podejmowania ważnych decyzji z zakresu polityki społecznej dotyczących wszystkich mieszkańców naszego kraju. Odpowiedzi respondentów umożliwiają m. in.:
•  obliczanie wskaźnika inflacji/deflacji, 
•  badanie poziomu ubóstwa,
•  ustalenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń społecznych,
•  obliczanie minimalnego wynagrodzenia, 

•  ustalanie wysokości zasiłków społecznych.
Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Wszystkie informacje zebrane w badaniu są dostępne jedynie dla pracowników statystyki publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Po przeprowadzeniu analiz i opracowaniu danych są one publikowane w formie zbiorczych tablic wynikowych, diagramów, wykresów czy map. Z wynikami badań można zapoznać się korzystając z roczników statystycznych, biuletynów i innych publikacji statystycznych, udostępnianych w formie papierowej, na płytach CD oraz w internecie (www.stat.gov.pl).


Jaki charakter ma badanie „Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków”?
„Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków” jest badaniem cyklicznym statystyki publicznej, które zostanie przeprowadzone w sierpniu 2016 r. na próbie gospodarstw domowych, biorących udział w badaniach budżetów gospodarstw domowych. 
Jaki jest cel badania?
Celem kolejnego badania jest m. in.: 
•  określenie ścieżek edukacyjnych Polaków prowadzących do uzyskania określonego typu wykształcenia,
•  opis czynników warunkujących wybór tych ścieżek, 
•  zbadanie wpływu zdobytego wykształcenia na status zawodowy Polaków.
Pozyskane  informacje  pomogą  ponadto  zweryfikować  tezę  o  zależnościach  pomiędzy  aspiracjami edukacyjnymi i uzyskanym poziomem wykształcenia a wykształceniem rodziców i ich dzieci oraz wpływie innych czynników na wybór drogi kształcenia. Uczestnicy badania odpowiedzą na pytania dotyczące m. in. przebiegu kariery edukacyjnej, dziedziny kształcenia, przyczyn jej wyboru w szkole lub na studiach wyższych oraz osób mających wpływ na decyzje związane z kształceniem, a także dziedzin, przyczyn i celów dokształcania się, planów podjęcia dalszego kształcenia w przyszłości oraz znajomości języków obcych i umiejętności oraz celów korzystania z komputera oraz Internetu.
Kto prowadzi badania?
Badanie „Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków” realizowane jest przez ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych, na terenie całego kraju.  Każdy z ankieterów na terenie województwa wielkopolskiego posiada legitymację wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w  Poznaniu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, tożsamość  ankietera  można  potwierdzić  telefonicznie  w Urzędzie pod numerem telefonu 61 27 98 302 i 61 27 98 356.
Kto uczestniczy w badaniach?
Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną. Spośród wszystkich gospodarstw domowych losowana jest grupa, która pozwala na uogólnienie wyników badania na wszystkie gospodarstwa. Ponieważ uczestnicy badania są dobierani losowo – każdy mieszkaniec Polski ma równe szanse znaleźć się w grupie respondentów - osób odpowiadających na pytania ankietera statystyki publicznej.
Czy można zidentyfikować respondenta?

Nie, nie można, ponieważ badanie jest anonimowe. Odpowiedzi nigdy nie są łączone z danymi członków poszczególnych gospodarstw domowych, takimi jak nazwisko czy adres. Poufność przekazanych ankieterowi danych gwarantuje Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 z 1995 r. z późn. zm.), która mówi: „Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe (dane osobowe dające się powiązać z konkretną  osobą fizyczną) i dane indywidualne (dające się powiązać z podmiotem gospodarczym) są poufne i podlegają szczególnej ochronie”.
Dlaczego warto wziąć udział w badaniu ankietowym?
Wyniki badania „Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków” umożliwiają dokonanie pogłębionej analizy szans edukacyjnych, związków pomiędzy ścieżkami kształcenia a jakością życia, mogą posłużyć do wyciągnięcia wniosków dotyczących polityki w sferze szeroko rozumianej edukacji i jej związków z rynkiem pracy.
Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Wszystkie informacje zebrane w badaniu są dostępne jedynie dla pracowników statystyki publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Po przeprowadzeniu analiz i opracowaniu danych są one publikowane w formie zbiorczych tablic wynikowych, diagramów, wykresów czy map. Z wynikami badań można zapoznać się korzystając z roczników statystycznych, biuletynów i innych publikacji statystycznych, udostępnianych w formie papierowej, na płytach CD oraz w internecie (www.stat.gov.pl).

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości