Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2015-06-11

 Zgłoszenie kandydatów na ławników

I N F O R M A C J AW związku z wyborami ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2016-2019 w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r. można zgłaszać do Rady Gminy Mycielin kandydatów na ławników (wzór karty zgłoszenia dostępny w Urzędzie Gminy Mycielin, lub na stronie internetowej (http://bip.mycielin.pl).
    Zgłoszeń mogą dokonywać stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizację pracodawców, organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale  na obszarze gminy.  
Do karty zgłoszenia kandydat musi załączyć:
1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.22)), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Koszt  opłaty za  wydanie  informacji z Krajowego  Rejestru Karnego oraz opłaty  za  badanie  poprzedzające wystawienie zaświadczenia  lekarskiego  ponosi  kandydat  na  ławnika.
Ławnikiem może zostać wybrana osoba, która:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.
    Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Szczegółowe  informacje   można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  Mycielin, pokój nr   6  lub pod nr  telefonu   062- 7513410

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości