Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2015-03-11

 Ważne zmiany dla rolnika wykonującego umowę zlecenie lub pełniącego funkcję w radzie nadzorczej

W  dniu  01  stycznia  2015r.  weszła  w  życie  ustawa  z  dnia 23  października  2014r.  o  zmianie  ustawy  o  systemie  ubezpieczeń społecznych  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  z  2014r.  poz.1831) wprowadzając  m.in.  nowy  art.  5b.  do  ustawy  z  dnia  20  grudnia  1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1403,
z późn. zm.).
1. Przepis ten umożliwia po spełnieniu warunków w nim określonych dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu  rolników w pełnym  zakresie z mocy ustawy  tym  rolnikom  i  domownikom,  którzy  zostali  jednocześnie  objęci ubezpieczeniem  społecznym  w  ZUS  z  tytułu  pełnienia  funkcji  w  radzie
nadzorczej  lub  wykonywania  umowy  agencyjnej,  umowy  zlecenia  lub  innej umowy  o  świadczenie  usług,  do  której  stosuje  się  przepisy  dotyczące zlecenia.
Od  początku  bieżącego  roku  rolnik  lub  domownik  może być podwójnie ubezpieczony po podjęciu pracy na podstawie w/wym umów lub powołania do  rady  nadzorczej    obowiązkowo  jako  zleceniobiorca  w  ZUS  oraz na dotychczasowych zasadach  w KRUS pod warunkiem, że:
- wartość przychodu osiągniętego z tych tytułów w rozliczeniu miesięcznym nie przekroczy kwoty  równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę,  tj. od 01 stycznia 2015r. nie więcej niż 875 zł miesięcznie,
-  bezpośrednio  przed  dniem  rozpoczęcia  wykonywania  w/wym  umów  lub pełnienia  funkcji  w  radzie  nadzorczej  podlegał  ubezpieczeniu  społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy.
Spełnienie  tych  warunków  daje  prawo  rolnikowi  i  domownikowi  do nieprzerwanego ubezpieczenia w KRUS.
Ubezpieczeni spełniający omówione wyżej warunki mogą w każdym czasie (w okresie  trwania,  np.  umowy  zlecenia  lub  członkostwa  w  radzie  nadzorczej) odstąpić  od  ubezpieczenia    społecznego  rolników  składając  w  KRUS oświadczenie w tej sprawie.
Ubezpieczenie to ustanie nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w KRUS.
Fakt podjęcia w/wym aktywności należy zgłosić w KRUS, gdyż niezgłoszenie tego faktu na bieżąco może skutkować ustaniem ubezpieczenia zdrowotnego z okresem wstecznym oraz poniesieniem kosztów leczenia.
Rolnicy  i  domownicy  w  okresie  podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,  przy  jednoczesnym  ubezpieczeniu  społecznemu  w  ZUS,  nie  mają możliwości  skorzystania  z  prawa  do  finansowania  ze  środków  budżetu państwa  składek  na  ubezpieczenie  emerytalno-rentowe  w  związku  ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.
2.  Ustawa  nowelizująca  dała  też  prawo  do  objęcia    ubezpieczeniem społecznym w KRUS z okresem wstecznym tych rolników lub domowników, którzy  przed  01.01.2015r.  zostali  wyłączeni  z  ubezpieczenia  społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniem społecznym na podstawie przepisów  o  systemie  ubezpieczenia  społecznego  w  ZUS  z  tytułu wykonywania  umowy  zlecenia,  umowy  agencyjnej  lub  innej  umowy  o świadczenie  usług  do  której  stosuje  się  przepisy  dotyczące  zlecenia,  pod warunkiem, że:
-  wartość  przychodu  osiąganego  z  powyższych  umów  w  rozliczeniu miesięcznym  za  minione  lata  nie  przekracza  kwoty  równej  połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie,
- bezpośrednio przed rozpoczęciem  wykonywania w/wym umów rolnicy lub domownicy  podlegali  ubezpieczeniu  społecznemu  rolników  w  pełnym zakresie z mocy ustawy (czyli prowadzili działalność rolniczą w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dziale specjalnym produkcji rolnej).
Na  złożenie  wniosku  do  KRUS  o  przywrócenie  do  ubezpieczenia społecznego  rolników  w  okresie  wykonywania  w/wym  umów  rolnicy mają czas tylko do  30 czerwca 2015r.  
Do  wniosku  powinna  być  dołączona  informacja  potwierdzająca  miesięczną kwotę  przychodu  z  wykonywanych  umów  z  tytułu,  których  rolnik  lub domownik został objęty ubezpieczeniem społecznym w ZUS.
Szczegółowych  informacji  udzielają  wszystkie  jednostki  Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości