Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2008-12-18

 STRATEGIA

Strategię działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Mycielin do tej pory nakreślała Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mycielin na ;lata 2002 – 2010, która była wcześniej opracowana i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Mycielin Nr XXXIX/168/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku.

W okresie od jej uchwalenia do miesiąca grudnia 2007, kiedy to podjęto prace nad opracowaniem niniejszego dokumentu w ramach zawartego porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich między Województwem Wielkopolskim a Gminą Mycielin, działania podejmowane w zakresie rozwiązywania problemów społecznych dotyczyły w sposób szczególny następujących kwestii:

sytuacji osób bezrobotnych,

sytuacji dzieci z rodzin najuboższych,

profilaktyki alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

pomocy uzależnionym od alkoholu,

pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, długotrwale chorym.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy

z Konsultantem Regionalnym PIS PPWOW Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sporządził opinię istniejącej Strategii. W świetle dokonanej oceny stwierdzono, iż istnieje potrzeba jej aktualizacji. Zalecane postępowanie dotyczy między innymi aktualizacji danych statystycznych w diagnozie i weryfikacji konsekwencji, jakie wystąpiły w problemach, celach i działaniach, a także przeprowadzenia procesu uspołecznienia.

Przyjęcie do realizacji strategii umożliwi budowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej w gminie oraz pozwoli na stworzenie większych szans na pozyskanie dodatkowych środków z budżetu państwa i funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Strategia ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu poprawy tych stanów rzeczy, które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin.

Niniejsza Strategia jest instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji zarówno w najbliższym czasie, jak i w odległej perspektywie. Strategia podlegać będzie ciągłym uaktualnieniom o nowo powstałe problemy i potrzeby społeczne, a także cele i działania. Ten proces ciągłych zmian jest jak najbardziej pożądany, ponieważ będzie on miernikiem działań i dążeń społeczności lokalnej.

Strategia składa się z trzech części: wstępnej, diagnostycznej i prognostycznej. Wybór wskazanych problemów i celi strategicznych został poprzedzony rzetelną oceną stanu faktycznego, ankietami a także konsultacajmi społecznymi przeprowadzonymi wśród mieszkańców gminy. Duże znaczenie miały także dotychczasowe doświadczenia w rozwiązywaniu problemów społecznych, będące udziałem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie.

 

 

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości